Članstvo

Članstvo u Udruzi

Članstvo u Udruzi je dobrovoljno. Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba koja je  zainteresirana za rad u Udruzi i pruža doprinos ostvarenju ciljeva i djelatnosti Udruge, te prihvaća odredbe Statuta.

Članstvo u Udruzi stječe se potpisivanjem pristupnice te upisom u evidenciju članova koju vodi Udruga i uplatom članarine uz prethodno pozitivno mišljenje Upravnog odbora. Članovima se izdaje iskaznica Udruge.

U slučaju odbijana primitka u članstvo nezadovoljna strana ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge. Predsjednik Udruge je u roku od 30 dana računajući od dana dostave žalbe dužan sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine Udruge na kojoj će Skupština odlučiti o žalbi.

Odluka Skupštine Udruge u ovom predmetu je konačna.

Uvjeti i način učlanjivanja

Udruga vodi popis svojih članova. Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu/naziva člana, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja / osnivanja, datumu pristupanja Udruzi i istupanja iz Udruge, kategoriji članstva u Udruzi utvrđenih ovim Statutom, iznosom  i datumom uplate članarine.

Popis članova vodi predsjednik Udruge.

Članstvo – kategorije

Udruga ima redovne, podupiruće i počasne članove.

Redovni članovi

mogu biti osobe koje su uključene u sustav obrazovanja s najmanje jednom godinom iskustva u navedenom. Redovni članovi moraju aktivno sudjelovati u radu Udruge.

Podupirući članovi

imaju status sa svim pravima i obvezama kao redovni članovi osim mogućnosti biranja u tijela Udruge. Podupirućim članom može postati svaka domaća i strana fizička i pravna osoba koja podupire i promiče interese Udruge i svojim stručnim radom daje doprinos unapređivanju obrazovanja.

Počasni članovi

mogu biti osobe koje su svojim stručnim radom ili na drugi način trajno zadužile Udrugu. Počasne članove Udruge proglašava Skupština svojom odlukom. Počasni članovi ne plaćaju članarinu i ne moraju biti članovi Udruge.

Članstvo – prava i obveze

Prava, obveze i odgovornosti redovnih članova Udruge su:

 • aktivno sudjelovati u upravljanju poslovima Udruge,
 • birati i biti birani u tijela upravljanja Udruge,
 • sudjelovati u radu Skupštine Udruge i glasovati o prijedlozima odluka,
 • poštivati odluke tijela Udruge,
 • biti pravovremeno i istinito informirani o aktivnostima Udruge,
 • aktivno sudjelovati u provedbi aktivnosti i nadzoru rada Udruge,
 • u obavljanju djelatnosti Udruge poštivati odredbe zakona i ovog Statuta,
 • čuvati i podizati ugled Udruge,
 • savjesno i profesionalno obavljati preuzete obveze i čuvati imovinu Udruge i
 • redovito plaćati članarinu.

Prava, obveze i odgovornosti podupirućih članova Udruge su:

 • poštivati odluke tijela Udruge,
 • biti pravovremeno i istinito informirani o aktivnostima Udruge,
 • aktivno sudjelovati u provedbi aktivnosti i nadzoru rada Udruge,
 • u obavljanju djelatnosti Udruge poštivati odredbe zakona i ovog Statuta,
 • čuvati i podizati ugled Udruge i
 • redovito plaćati članarinu.

Prava, obveze i odgovornosti počasnih članova Udruge su:

 • poštivati odluke tijela Udruge,
 • biti pravovremeno i istinito informirani o aktivnostima Udruge,
 • aktivno sudjelovati u provedbi aktivnosti i nadzoru rada Udruge,
 • u obavljanju djelatnosti Udruge poštivati odredbe zakona i ovog Statuta,
 • čuvati i podizati ugled Udruge i
 • savjesno i profesionalno obavljati preuzete obveze i čuvati imovinu Udruge.

Članstvo – članarina

Udruzi plaćaju redovni i podupirući članovi, a godišnji iznos članarine određuje Skupština na preporuku predsjednika Udruge.

Predsjednik Udruge može donijeti odluku o oslobađanju od plaćanja članarine člana izuzetno lošeg imovnog stanja.

Ispunite upisnicu.

Skip to content